• Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 48877/Δ3/14-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ) Εγκύκλιος με θέμα: «Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025Δείτε εδώ
 • Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024. Η Εγκύκλιος. Δείτε εδώ
 • Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2023. Δείτε εδώ
 • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις (ΜΑΘΗΤΕΣ και ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ), σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε την εγκύκλιο
 • Νόμος 4823/2021: Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Μετονομασία των ΚΕΣΥ σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών. Διαβάστε ΕΔΩ
 • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις (ΜΑΘΗΤΕΣ και ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ), σχολικού έτους 2020-2021. Δείτε την εγκύκλιο
 • Κατάλογος Κ.Ε.Σ.Υ. ανά Περιφέρεια
 • Νόμος 3699/2008"Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες", με όλες τις αλλαγές (από τη ΔΔΕ Φλώρινας)
 • Νόμος 4547/2018: "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", με όλες  τις αλλαγές (από τη ΔΔΕ Φλώρινας)
 • Ορισμός περιοχής αρμοδιότητάς των Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης
 • Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018:  "Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους"
 • Εγκύκλιος 32078 /ΓΔ4/28-2-2019: Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Η Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5/7-8-2018: "Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό"
 • Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών. (ΥΑ 17812/Γ6/7-2-2014, ΦΕΚ 315/Β/12-2-2014)
 • Καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών και του ΕΒΠ
 • Επικαιροποιημένη λίστα με τα Ιατροπαιδαγωγικά
 • Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε ως προς τα καθήκοντα του ΕΒΠ με την Υ.Α. αριθμ. 66082/Δ3/26 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με την τελευταία "Κατά τα λοιπά η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) παραμένει ως έχει".
 • Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (ΥΑ 11586/Γ6/28-1-2011, ΦΕΚ 262/Β/17-2-2011, ΑΔΑ:4Α1Ω9-Ο1)
 • Νόμος 4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, με όλες τις αλλαγές (από τη ΔΔΕ Φλώρινας)
 • Διευκρινίσεις για διαζευγμένους ή εν διαστάσει γονείς
 • Ιδρύσεις - Προαγωγές - Καταργήσεις ΣΜΕΑΕ - 2019
 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΦΕΚ 4299/2018)
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΥΑ 88348/Δ3/30-5-2018, ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018)
 • Καθoρισμός ομάδων σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΥΑ 127895/Δ1/13-08-2019, ΦΕΚ 3256/2019)
 • Η Υ.Α. με αριθμό 100371Δ3/19-06-2017 (ΦΕΚ 2103/Β/2017) και θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», καθορίζει το διδακτικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, όπως επίσης και το Ολοήμερο Πρόγραμμά τους.
 • Εξέταση ΦΟΙΤΗΤΩΝ διαγνωσμένων με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία. Διαβάστε τι ισχύει, στην παράγραφο 8, του άρθρου 33, του Νόμου 4009/2001 (ΦΕΚ 195/Α/17-09-2011), "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"
 • Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.251/171726/Α5/04-11-2019) με Θέμα «Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα ΚΕΠΑ.»
 • Σύσταση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) για το σχολικό έτος 2019-2020 στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης με Τμήματα Ένταξης, που έχουν ενταχθεί σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), Ανατολική Θεσσαλονίκη, ΑΔΑ: 7Ζ7646ΜΤΛΗ-7ΟΒ
 • Σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), το έργο και η λειτουργία της οποίας διαφοροποιείται σε σχέση με το έργο των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των γενικών σχολείων (διαβάστε το απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου)