Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) αποτελούνται από σχολικές μονάδες και ΕΚ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται μία ΣΜΕΑΕ που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης κάθε ΣΔΕΥ.

Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να εξυπηρετεί έως πέντε (5) σχολικές μονάδες, ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση που το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., οι πέντε (5) σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό, είναι σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κάθε μια από τις οποίες συστήνεται μια Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Οι Ε.Δ.Υ. που συστήνονται σε αυτήν την περίπτωση είναι ανεξάρτητες από την Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε του σχολικού δικτύου. Στην περίπτωση που το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι μονάδα γενικής εκπαίδευσης, η μία από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που στηρίζονται από αυτό, είναι η σχολική μονάδα που αποτελεί το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. στην οποία συστήνεται μια από τις Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ.

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Ε.Δ.Υ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
  2. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.
  3. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
  4. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ τον Ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)